Dėl galimai neteisėto Lietuvos centro partijos suvažiavimo

LCP Etikos komisijai

Rima Štefane

Išrinkta LCP Tarybos narė

Telšių raj. skyrius

Dėl galimai neteisėto Lietuvos centro partijos suvažiavimo,

vykusio 2019 m. kovo 12 d. Kaune, ir

dėl galimai neteisėto naujo Valdybos pirmininko išrinkimo

 

2019 m. kovo 11 d. 13:50 val. partijos pirmininkas N. Puteikis SMS žinute išplatino pranešimą: „Remiantis LCP įstatų VIII dalies 5 punktu šaukiu neeilinį LCP tarybos posėdį šiandien 03.11 d. Kaune 16:00 Bernelių užeigoje K. Donelaičio g. 11 Darbotvarkė: kandidatų į Europos Parlamentą sąrašo projekto tikslinamas ir jo teikimas suvažiavimui, pastarojo sušaukimas rytoj 03.12., bendradarbiavimo su A. Guoga veiksmų plano pateikimas“.

Atkreipiu Jūsų dėmesį, kad Lietuvos centro partijos įstatų VIII skirsnio 5 dalyje numatyta, Centro partijos Tarybos posėdyje svarstymui teikiamų klausimų dokumentų projektai pateikiami Tarybos nariams ne vėliau kaip prieš tris dienas iki posėdžio.

Taigi, Centro partijos Tarybos posėdyje, kuris vyko 2019 m. kovo 11 d. (Kaune 16.00 val. Bernelių užeigoje, adresu: K. Donelaičio g. 11) priimti sprendimai yra galimai neteisėti, nes suvažiavimas buvo sušauktas nesilaikant įstatais nustatytų terminų, Tarybos nariai nebuvo iš anksto, kaip to reikalaujama LCP įstatuose, supažindinti su teikiamų klausimų dokumentų projektais bei galimai nebuvo kvorumo. LCP Tarybos nariams – V. Šabrauskui ir žemiau pasirašiusiai narei – LCP Pirmininkas N. Puteikis reikalaujamų įrodymų iki šiol vis dar nepateikė.

2019 m. kovo 11 d. 22.35 val. partijos Pirmininkas N. Puteikis el. paštu ir SMS žinutėmis išplatino žinią: „Rytoj, 2019 m. kovo 12 d.  19:00 Kaune šaukiamas Lietuvos centro partijos suvažiavimas. Darbotvarkės projekte LPC kandidatų į EP sąrašo pildymas ir eiliškumo keitimas, Valdybos pirmininko atšaukimas ir naujo išrinkimas“.

Centro partijos pirmininkas buvo perspėtas, kad Tarybos posėdis, įvykęs 2019 m. kovo 11 d. (Kaune 16.00 val.) yra neteisėtas, tai pripažino ir kiek vėliau 2019 m. kovo 11 d. 22.36 val. išplatino dar vieną naują žinutę, kad šaukia partijos Tarybos posėdį rytoj, t.y., 2019-03-12 18.30 val. Kaune, t.y., likus pusvalandžiui iki Centro partijos suvažiavimo.

Iš Lietuvos centro partijos Pirmininko N. Puteikio laiškų galima spręsti, kad partijos Pirmininkas Tarybos posėdį ir suvažiavimą šaukia tą pačią dieną. Laiko tarp tarybos posėdžio ir suvažiavimo skirtumas tik 30 minučių, todėl

pagrįstai manytina, kad tokiu būdu sušauktame Tarybos posėdyje net nustačius atstovavimo kvotą, partijos skyriai neturėjo galimybės savo skyrių susirinkimuose išrinkti ir deleguoti atstovų į šį Centro partijos suvažiavimą. Dar kartą atkreipiu Jūsų dėmesį į tai, kad minėtas suvažiavimas įvyko tą pačią dieną kaip ir Tarybos posėdispo pusvalandžio. Kyla pagrįsti klausimai:

  1. Kada, kaip ir kokia buvo nustatyta delegatų į suvažiavimą kvota?
  2. Kas ruošė suvažiavimo darbotvarkę, jeigu nei vienas sekretoriato narys neturėjo galimybės net dalyvauti suvažiavime? Kieno buvo paskirti suvažiavime protokolavę žmonės? Ar tai galimai yra teisėta? (Karo sąlygomis sutikčiau, kad taip. Ir tik.)

Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, Lietuvos centro partijos  2019 m. kovo 12 d. suvažiavimo sušaukimas nesilaikant partijos įstatų XIII skirsnio 10 dalies 14 punkto nuostatų, yra galimai neteisėtas, taip pat galimai negaliojantys ir suvažiavime priimti sprendimai bei galimai neteisėtai išrinktas naujas partijos Valdybos pirmininkas .

Paminėta prielaida grindžiama ne tik procedūriniais pažeidimais, bet ir remiantis Lietuvos centro partijos įstatų V skirsnio 9 dalimi, kurioje numatyta, kas dalyvauja partijos suvažiavime.

2019 m. kovo 12 d.  19:00 Kaune vykusiame Lietuvos centro partijos suvažiavime nedalyvavo: Politinės tarybos pirmininkas, Valdybos pirmininkas, Centro partijos atsakingasis sekretorius, iš 10 išrinktų Tarybos narių nedalyvavo: 1. I. Gedutienė, 2. M. Končius, 3.P.Noreika, 4.. A. Bagdonavičienė, 5. A. Vildžiūnas bei žemiau pasirašiusioji narė.

Tarybos nariai į šią pareigybę išrenkami suvažiavime balsuojant. Mano išvardinti asmenys (jiems nepriskiriant manęs) – tai žmonės, turintys didelį autoritetą partijos narių tarpe ir jų nedalyvavimas suvažiavime, jų nuomonės neišklausymas, galimai yra partijos pirmininko N. Puteikio sąmoningas kitų partijos vadovų nuomonių ignoravimas. Tokiais veiksmais yra paminami Centro partijos tikslai ir partijos narių teisėti interesai bei Lietuvos Konstitucijos nuostatos.

Minėtame Centro partijos suvažiavime taip pat nedalyvavo delegatai iš Biržų, Birštono, Jurbarko, Klaipėdos, Klaipėdos raj., Mažeikių,  Palangos, Panevėžio, Telšių, Radviliškio, Šilutės, Ukmergės, Radviliškio, Šilutės skyrių.

Partijoje yra skyrių, kurių pirmininkų veikla laikinai sustabdyta, tai Radviliškio skyriaus pirmininkas L. Vedeckas, Šilutės skyriaus pirmininkas R. Jaruškevičiaus, o Ukmergės skyriaus pirmininkė Jurga Baravikienė savanoriškai yra sustabdžiusi narystę. Šių skyrių partijos nariai net nebuvo informuoti apie šaukiamą partijos suvažiavimą.

Manytina, kad net sustabdžius skyrių pirmininkų veiklą, skyriai turi teisę deleguoti savo atstovus. Vadovaudamasis Centro partijos statais, tai turėjo suderinti sekretoriatas. Suvažiavime nedalyvavo oficialūs delegatai iš Klaipėdos miesto, nes skyriaus pirmininkas oficialiai pranešė, kad nespėja suorganizuoti skyriaus susirinkimo, kadangi skyrius didelis, o laiko tam buvo skirta vos 30 min.

Dėl susidariusių, aukščiau išdėstytų aplinkybių kreipiuosi į Lietuvos centro partijos Etikos komisiją, remdamasi Lietuvos centro partijos įstatų V skirsnio 5 dalimi, kurioje numatyta centro partijos suvažiavimo kompetencija; 5. 13 punktu, kuriame nurodoma, kad suvažiavimas priima sprendimus dėl Centro partijos dalyvavimo Lietuvos Respublikos Seimo, Europos parlamento rinkimuose; 5.16 punktu, kuriame nurodyta, kad suvažiavimas tvirtina Centro partijos kandidatų sąrašą Lietuvos Respublikos Seimo ir Europos parlamento rinkimuose; V skirsnio 2 dalimi, kurioje numatyta, kad partijos suvažiavimą šaukia Centro partijos Taryba, arba Centro partijos pirmininkas; V skirsnio 9 dalimi, kurioje nustatyta, kas yra Centro partijos suvažiavimo delegatai; V skirsnio 7 dalimi, kurioje nurodyta, kad Centro partijos suvažiavimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė partijos suvažiavimo delegatų; V skirsnio 10 dalimi, kurioje nurodyta – atstovavimo kvotą suvažiavime nustato Centro partijos Taryba; V skirsnio 12 dalimi, kurioje nustatyta, kad Centro partijos suvažiavimą rengia Centro partijos sekretoriatas plačiai konsultuodamasis su partijos regionų koordinacinėmis tarybomis, skyriais; V skirsnio 12 dalimi, kurioje nurodyta, kad Centro partijos suvažiavimo darbotvarkę, pateiktą partijos sekretoriato, tvirtina Centro partijos Taryba;

ir prašau išsiaiškinti:

  1. Ar Lietuvos centro partijos suvažiavimas, vykęs 2019 m. kovo 12 d. Kaune yra teisėtas, jei nedalyvavo daugiau kaip pusė partijos skyrių.
  2. Ar suvažiavime buvo kvorumas?
  3. Ar suvažiavime dalyvavę ir užsiregistravę asmenys veikė teisėtai?

Ir iš to išplaukiančias pasekmes:

  1. Ar teisėtai buvo išrinktas naujas Valdybos pirmininkas?
  2. Ar teisėti vėlesni Valdybos priimti sprendimai?

 

Pagarbiai,

Rima Štefane,

Išrinkta LCP Tarybos narė

Telšių skyrius

 

Be informed!

Sign up for newsletter