Nuostatos

LCP programinės nuostatos

Lietuvos centro partija yra Lietuvos nacionalinių interesų atstovavimo ir gynimo politinė organizacija Lietuvai gyvenant ir veikiant pasaulio globalizacijos ir Europos Sąjungos sąlygomis.
Partijos tikslas yra Lietuvos nacijos suvereniųjų galių išsaugojimas ir sustiprinimas, Lietuvos valstybės Konstitucijos postuluotas nepriklausomas demokratinis valdymasis, nacijos saugumas, tapatumas ir tęstinumas šiandien ir ateityje.

Partijos tikslai įgyvendinami jų siekti ir jiems remti telkiant visuomenę, orientuojant ir kontroliuojant valdžią bei kuriant palankią tarptautinę situaciją.
Lietuvos centro partija savo veiklą grindžia konkrečių veiksmų programa, aprėpiančia visas šiuolaikiniame pasaulyje tautoms konkurentiškai koegzistuoti būtinas veiklos sritis.

Visų šių darbų ir veiksmų tikslas – garantuoti lietuvių tautos ir nacijos tęstinumą šiuolaikiniame pasaulyje, paruošti visuomenę naujiems ateitiems iššūkiams ir suteikti galimybę patikimai gyventi savo gimtojoje šalyje kaip vienintelėje gyvenimo vietoje.  

I. Tapatumo išsaugojimas ir sustiprinimas

1.Sustabdyti nacijos išmirimą:

1.1. jaunų šeimų rėmimas;
1.2. būsto įsigijimo valstybinės lengvatos;
1.3. jaunimo įsidarbinimo sistema;
1.4. žalingų įpročių įveika.

2. Nacijos gyvenimo Lietuvoje garantijos:

2.1. žemės ir nekilnojamojo turto įsigijimo valstybinis rėmimas;
2.2. grįžtančiųjų Lietuvon rėmimas;
2.3. globa ir parama emigravusiems.

3. Nacionalinės kultūros plėtra:

3.1. lietuvių kalbos apsauga ir plėtotė;
3.2. tautinių bendrijų kultūrinio ir tautinio tapatumo išsaugojimas:
3.3. kultūros žmonių pragyvenimo garantijos;
3.4. kultūros sferos elektroninių ryšių bazė;
3.5. nacionaliniai interesai periodikoje;
3.6. nacionalinė knygų leidybos ir bibliotekų sistema;
3.7. menininkų statusas ir kūrybos rėmimo sistema;
3.8. kultūros ryšių su kitų tautų kultūromis visuma.

4. Lietuvos etninių žemių sauga:

4.1. optimalus Lietuvos regionavimas;
4.2. regioninis plėtros projektavimas ir vykdymas;
4.3. urbanizacijos koncepcija;
4.4. euroregionų kontrolė.

5. Aplinkos kontrolė ir apsauga:

5.1. globalistinių poveikių kontrolė;
5.2. saugos ir poveikio faktorių balanso schema;
5.3. saugomų teritorijų režimų įgyvendinimas;
5.4. miškų programa;
5.5. vandens išteklių saugos programa;
5.6. taršos kontrolės sistema.

II. Sveikatos apsauga

1. Fizinė kultūra ir sveikas gyvenimo būdas:

1.1. fizinės kultūros visuotinumas;
1.2. sporto nacionalinė koncepcija;
1.3. sporto valstybinio rėmimo programa;
1.4. sveiko gyvenimo būdo propagavimas ir mokymas.

2. Žmonių medicininė priežiūra ir gydymas:

2.1. susirgimų profilaktikos sistema;
2.2. optimalus gydymo įstaigų tinklas ir jų profiliavimas;
2.3. valstybinės medicinos paslaugų kokybė;
2.4. gydymo specializuotų centrų programa;
2.5. kompensuojamųjų paslaugų sistema;
2.6. motinos ir vaiko priežiūros sistema.

3. Socialinė sauga:

3.1. visų amžiaus grupių socialinės saugos sistema;
3.2. invalidų ir neįgaliųjų apsauga ir pilnavertė jų integracija į visuomenę;
3.3. benamių globa;
3.4. pensija – žmogaus išgyvenimo garantija;
3.5. privačių pensijinių fondų patikimumo programa.

III. Švietimas

1. Bendrasis lavinimas:

1.1. mokymas yra žmogaus ugdymas;
1.2. mokykla – kaimo gyvybė ir miesto galybė;
1.3. pasaulis mokykloje;
1.4. narkotikų plitimo mokyklose sustabdymas.

2. Profesinis lavinimas:

2.1. profesinio lavinimo struktūra;
2.2. persikvalifikavimo sistema.

3. Aukštasis išsilavinimas:

3.1. specialistų poreikio Lietuvai projektas;
3.2. valstybinis ir privatus aukštasis mokslas;
3.3. aukštųjų mokyklų optimizavimas.

4. Persikvalifikavimas:

4.1. aukštesnių kvalifikacijų skatinimas;
4.2. persikvalifikavimo rėmimas;
4.3. mokymosi “visą gyvenimą” sistema.

5. Mokslo ugdymas:

5.1. akademinio ir universitetinio tyrimų specifikacija;
5.2. nacionalinių žinijos sričių plėtotės perspektyva;
5.3. mokslinių tyrimų inovacijų būdai;
5.4. ryšys su pasaulio mokslo centrais;
5.5. jaunųjų protų skatinimas;
5.6. valstybinis mokslo tyrimų koordinavimo ir praktinio panaudojimo centras;
5.7. mokslinių tyrimų bazės permanentinės renovacijos programa.

IV. Komunikacijos

1. Žiniasklaida:

1.1. knygų leidybos ir komplektavimo bibliotekose nacionalinis projektas;
1.2. periodikos objektyvumo monitoringas;
1.3. televizijų humanizavimas;
1.4. nacionalinių žiniasklaidos priemonių konkurencingumo pakėlimas;
1.5. nacionalinė TV programų keitimosi politika. <

2. Informatika:

2.1. skaitmeninių ryšio sistemų nacionalinė adaptacija;
2.2. nacionalinės duomenų bazės kaupimo ir apsaugos programa;
2.3. skaitmeninės technologijos bazės unifikavimo projektas.

3. Telekomunikacijos:

3.1.telekomunikacijų plėtros orientyrai;
3.2. moderniųjų ryšio sistemų konkurencingumo skatinimas;
3.3. kiekvienam – prieinamas ryšys su kiekvienu pasaulio tašku.

4. Stacionarus ryšys:

4.1. stacionaraus telefono ryšio prieinamumo kiekvienam programa;
4.2. pašto paslaugų kokybės programa.

5. Transportas:

5.1. nacionalinis kompleksinis transporto tinklo projektas;
5.2. nacionalinio transporto tinklo konkurencingumas ES erdvėje;
5.3. geležinkelių tinklo optimizavimas;
5.4. greitaeigis Vilnius–Kaunas ruožas;
5.5. greitkelių tinklas;
5.6. regionų kelių tinklo sukūrimas;
5.7. kaimo kelių programa;
5.8. Klaipėdos uosto optimizavimas;
5.9. Šventosios uosto sukūrimas;
5.10. Lietuvos laivynų kontrolės programa;
5.11. Lietuva pasaulio jūrose;
5.12. Lietuvos avialinijų nacionalinis valdymas;
5.13.Lietuvos oro uostų tinklas;
5.14. Privataus aviatransporto programa.

V. Ūkis

1. Energetika:

1.1. nacionalinis energetinės nepriklausomybės projektas;
1.2.Lietuvos elektrinės kompleksas;
1.3. IAE transnacionalinis projektas;
1.4. hidroelektrinių tinklo kūrimas;
1.5. Lietuva – branduolinę energiją generuojanti šalis.

2. Pramonė:

2.1. nacionalinė stambiųjų įmonių palaikymo programa;
2.2. nacionalinė vidutiniojo verslo konkurencingumo kėlimo programa;
2.3. nacionalinė smulkaus verslo atsinaujinimo programa;
2.4. kaimo verslų programa.

3. Žemės ūkis:

3.1. nacionalinė ūkininkų konkurentiškumo ES palaikymo programa
3.2. ūkių optimizavimo projektas;
3.3. tradicinių kaimiškųjų gamybos šakų stiprinimo programa;
3.4. kaimiškųjų inovacijų projektas;
3.5. alternatyvios žemės ūkio produkcijos gamybai veiklos kaime programa;
3.6.žemės ūkio kultūros programa;
3.7.žemės naudmenų saugos ir renovacijos programa;
3.8. miškų želdinimo programa.

4. Prekyba:

4.1. nacionalinės rinkos saugos programa;
4.2.užsienio rinkų paieškos projektas.

VI. Finansai

1. Mokesčiai:

1.1.Lietuvos apmokestinimo teisėtumo nacionalinės kontrolės programa;
1.2. nacionalinei bendruomenei palankios mokesčių sistemos sukūrimas;
1.3. savivaldybinių rinkliavų teisės sukūrimas.

2. Biudžetas:

2.1. pragyvenimo minimumą iš biudžeto gyvenantiems asmenims garantuojančio biudžeto projektas;
2.2. kultūros kūrybos biudžetinių garantijų schema;
2.3. žemės ūkio palaikymo biudžetinės garantijos;
2.4. alternatyvios žemės ūkio produkcijos gamybai veiklos kaime programa:
2.5. verslo konkurencingumo fondas.

3. Bankai:

3.1. nacionalinio banko funkcionalumo projektas;
3.2. užsienio komercinių bankų veiklos reguliavimo programa;
3.3. pasaulio finansinių institucijų neigiamų poveikių amortizavimo projektas.

VII. Teisingumas

1. Teisėtumas:

1.1 tarptautinės teisės nuostatų formavimas pasaulio demokratizacijos stiprinimo labui;
1.2. Europos Sąjungos teisinės bazės kontrolė ir koregavimas;
1.3. nacionalinės teisinės bazės stiprinimas nacionaliniams interesams garantuoti;
1.4. teismų sistemos juridinė priežiūra;
1.5. nacionalinės įstatymų leidybos tobulinima;
1.6. teisėtumo užtikrinimo sistemoje dirbančių specialistų veiklos skaidrumo garantijų sukūrimas;
1.7. teisėtumo ir teisingumo principų koreliavimas teisėtvarkoje.

2. Teisėtumo represinis aparatas:

2.1. policijos struktūros optimizavimas;

2.2. policijos ir kitų tarnybų koreliavimas ir koordinavimas;
2.3. policijos finansavimo sutvarkymas;
2.4. policijos techninės bazės sukūrimas;
2.5. policininkų kvalifikacijos sistema;
2.6. kalėjimų reforma;
2.7. saugos tarnybų sistema.

3. Prevencinė veikla:

3.1. bendruomenių savisaugos būrių rėmimas;
3.2. policijos prevencijos sistema;
3.3. teisinio visuomenės švietimo sistema.

VIII. Saugumas

1. Savigyna:

1.1. nacionalinė agresijos atrėmimo programa;
1.2. savigynos sistemos projektas.

2. Kariuomenė:

2.1. Lietuvos nacionalinės kariuomenės optimizavimo projektas;
2.2. Lietuvos dalyvavimo ES gynybos pajėgose optimizavimas;
2.3. Lietuvos dalyvavimo NATO struktūrose prioritetizavimas.

3. Saugumas:

3.1. nacionalinio saugumo koncepcija;
3.2. saugumo visuomeninis monitoringas.

4. Žvalgyba:

4.1. žvalgybos nacionaliniai prioritetai;
4.2.žvalgybos tarptautiniai prioritetai.

IX. Užsienio reikalai

1. Europos sąjunga:

1.1. Lietuvos interesų gynimo Europos Sąjungoje nacionalinis planas;
1.2. ES globalistinių iššūkių amortizavimo nacionalinis planas;
1.3. ES rinkų įsisavinimo ir įsitvirtinimo jose nacionalinis planas ir atskiros programos;
1.4. ES vykdomos migracijos nacionalinė kontrolė;
1.5.Lietuvos teritorijos apsaugos projektas.

2. Diplomatija:

2.1. diplomatinių tarnybų tinklo optimizavimas;
2.2. diplomatinio korpuso veiklos monitoringas.

3. Geopolitika:

3.1. geopolitinių procesų tyrimo ir prognozių institutas.

Be informed!

Sign up for newsletter